Publikacje na temat projektu

W ostatnich miesiącach ukazały się nowe publikacje na temat projektu. „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” (nr 566/2021) opublikował artykuł pt. „Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy”, w którym omówiono funkcje i zalety repozytoriów.

Wszystkie repozytoria powstałe w ramach projektu korzystają z trwałych identyfikatorów: nadają zestawom danych numery DOI (Digital Object Identifier) oraz umożliwiają wprowadzenie przypisanych badaczom numerów ORCID (Open Researcher and Contributor ID) czy przypisanych instytucjom numerów ROR (Research Organization Registry). Trwałe i unikalne identyfikatory ułatwiają wyszukanie danych, zacytowanie ich, a także powiązanie z innymi rezultatami badań – zarówno publikacjami, jak i danymi badawczymi.

Pełna treść dostępna jest na stronie tygodnika.


W e-czasopiśmie dla naukowców, dydaktyków i doktorantów „PWN Nauka” ukazał się artykuł pt. „Otwarte dane badawcze – nowe perspektywy”. Ujęto w nim zarówno rezultaty projektu, jak i inne działania ICM UW na rzecz otwartych danych badawczych.

Z Repozytorium Otwartych Danych korzystać mogą zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem kolekcji, umożliwiających gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu danych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych w konkretnych uczelniach czy instytutach. Instytucje sprawują nadzór merytoryczny nad swoimi kolekcjami, współpracując przy ich prowadzeniu z ICM UW.

Bezpłatne czasopismo pobrać można ze strony PWN Nauka.


W „Biuletynie EBIB” ukazał się ponadto artykuł pt. „Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN w nowej odsłonie”, w którym omówiono udostępniane w Repozytorium Danych Społecznych RDS zasoby Archiwum.

Nowa infrastruktura, którą wykorzystuje archiwum, jest otwarta dla wszystkich badaczy z obszaru nauk społecznych, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Mogą oni sami dodawać zbiory i opisywać je za pomocą zestandaryzowanych i szeroko stosowanych w repozytoriach cyfrowych metadanych, co nie było możliwe przy użyciu wcześniej stosowanego przez nas narzędzia.

Artykuł dostępny jest na stronie Biuletynu.


W listopadowym numerze „Forum Akademickiego” ukaże się jeszcze jeden artykuł na temat rezultatów projektu, który poświęcony jest współpracy z partnerami projektu.

Szkolenia przeprowadzone w ramach projektu

Podczas realizacji projektu przeprowadzono 22 szkolenia z zarządzania danymi badawczymi, w których udział wzięło 1411 osób z różnych instytucji naukowych z całej Polski. 2 szkolenia odbyły się w formie stacjonarnej w listopadzie i grudniu 2019 roku, pozostałe z uwagi na ograniczenia wprowadzone podczas pandemii organizowane były online od marca 2020 r. do października 2021 r.

Dodatkowo w ramach działań informacyjnych i promocyjnych w 2021 r. rozpoczęto organizację szkoleń na temat utworzonych w ramach projektu repozytoriów. Zorganizowano 6 szkoleń na temat Repozytorium Otwartych Danych RepOD (łącznie w szkoleniach uczestniczyło 388 osób), 2 szkolenia na temat danych społecznych i Repozytorium Danych Społecznych RDS (204 osoby) oraz 2 szkolenia na temat repozytorium Macromolecular Xtallography Raw Data Repository MX-RDR (25 osób).

Łącznie we wszystkich szkoleniach wzięło udział ponad 2000 osób.