Publikacje na temat projektu

W ostatnich miesiącach ukazały się nowe publikacje na temat projektu. „Pauza Akademicka. Tygodnik Polskiej Akademii Umiejętności” (nr 566/2021) opublikował artykuł pt. „Repozytoria danych otwarte dla wszystkich badaczy”, w którym omówiono funkcje i zalety repozytoriów.

Wszystkie repozytoria powstałe w ramach projektu korzystają z trwałych identyfikatorów: nadają zestawom danych numery DOI (Digital Object Identifier) oraz umożliwiają wprowadzenie przypisanych badaczom numerów ORCID (Open Researcher and Contributor ID) czy przypisanych instytucjom numerów ROR (Research Organization Registry). Trwałe i unikalne identyfikatory ułatwiają wyszukanie danych, zacytowanie ich, a także powiązanie z innymi rezultatami badań – zarówno publikacjami, jak i danymi badawczymi.

Pełna treść dostępna jest na stronie tygodnika.


W e-czasopiśmie dla naukowców, dydaktyków i doktorantów „PWN Nauka” ukazał się artykuł pt. „Otwarte dane badawcze – nowe perspektywy”. Ujęto w nim zarówno rezultaty projektu, jak i inne działania ICM UW na rzecz otwartych danych badawczych.

Z Repozytorium Otwartych Danych korzystać mogą zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje zainteresowane prowadzeniem kolekcji, umożliwiających gromadzenie i udostępnianie w jednym miejscu danych wytwarzanych w ramach badań prowadzonych w konkretnych uczelniach czy instytutach. Instytucje sprawują nadzór merytoryczny nad swoimi kolekcjami, współpracując przy ich prowadzeniu z ICM UW.

Bezpłatne czasopismo pobrać można ze strony PWN Nauka.


W „Biuletynie EBIB” ukazał się ponadto artykuł pt. „Archiwum Danych Jakościowych IFIS PAN w nowej odsłonie”, w którym omówiono udostępniane w Repozytorium Danych Społecznych RDS zasoby Archiwum.

Nowa infrastruktura, którą wykorzystuje archiwum, jest otwarta dla wszystkich badaczy z obszaru nauk społecznych, niezależnie od afiliacji instytucjonalnej. Mogą oni sami dodawać zbiory i opisywać je za pomocą zestandaryzowanych i szeroko stosowanych w repozytoriach cyfrowych metadanych, co nie było możliwe przy użyciu wcześniej stosowanego przez nas narzędzia.

Artykuł dostępny jest na stronie Biuletynu.


W listopadowym numerze „Forum Akademickiego” ukaże się jeszcze jeden artykuł na temat rezultatów projektu, który poświęcony jest współpracy z partnerami projektu.

Kolekcje instytucjonalne w Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Z Repozytorium Otwartych Danych RepOD korzystać mogą zarówno indywidualni badacze, jak i instytucje naukowe. Serwis umożliwia tworzenie kolekcji instytucjonalnych gromadzących w jednym miejscu dane wytwarzane w ramach badań prowadzonych w polskich uczelniach lub instytutach oraz udostępnianie ich zgodnie ze światowymi standardami, między innymi zasadami FAIR.

Instytucje naukowe sprawują nadzór merytoryczny nad swoimi kolekcjami, współpracując przy ich prowadzeniu z ICM UW. Założenie i prowadzenie kolekcji jest bezpłatne. Porozumienia w tym zakresie zawarto już z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Akademią Leona Koźmińskiego, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu, Uniwersytetem Szczecińskim, Politechniką Lubelską, Międzynarodowym Instytutem Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk. Odpowiednie kolekcje będą tworzone i uruchamiane w nadchodzących miesiącach.

Repozytorium Danych Społecznych (RDS)

Do czego służy repozytorium?
Repozytorium Danych Społecznych (RDS), dziedzinowe repozytorium powstałe w ramach projektu, służy do archiwizacji i udostępnienia wszelkiego typu danych społecznych, zarówno ilościowych, jak i jakościowych.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze lub przeprowadzić wtórną analizę danych, nauczyciele akademiccy zainteresowani wykorzystaniem danych w dydaktyce, a także inne osoby z różnych względów poszukujące danych społecznych.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać i przeglądać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w repozytorium jest szybka i bezpłatna.

Kolekcje i zasoby repozytorium

 • Archiwum Danych Jakościowych jest najstarszym polskim archiwum cyfrowym gromadzącym, opracowującym i udostępniającym materiały pochodzące ze społecznych badań jakościowych. Archiwum prowadzi Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
 • Polskie Archiwum Danych Społecznych powołane zostało w celu opracowywania standardów archiwizacji i udostępniania danych pochodzących z badań społecznych o charakterze ilościowym. Archiwum jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Funkcje wyróżniające repozytorium RDS

 • schemat metadanych dla nauk społecznych,
 • wybrane słowniki CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives).

Pozostałe funkcje repozytorium

 • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją,
 • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
 • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
 • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
 • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
 • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
 • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?

Warunki korzystania z Repozytorium Danych Społecznych opisane są w regulaminie repozytorium. Dodatkowe informacje na temat serwisu oraz kolekcji znaleźć można w witrynach informacyjnych prowadzonych przez Polskie Archiwum Danych Społecznych i Archiwum Danych Jakościowych. Instrukcja korzystania z repozytorium dostępna jest w serwisie YouTube.

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR)

Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) to repozytorium dziedzinowe, które powstało w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Repozytorium jest prowadzone przez ICM UW oraz zespół projektowy w Zakładzie Krystalografii UAM w Poznaniu.

Do czego służy repozytorium?
Repozytorium MX-RDR służy do archiwizacji i udostępniania surowych danych dyfrakcyjnych zarejestrowanych dla kryształów makromolekuł. Dane te rejestrowane są głównie na liniach krystalograficznych w dużych ośrodkach synchrotronowych lub przy wykorzystaniu dyfraktometrów i innych źródeł promieniowania rentgenowskiego. Deponować można wszystkie zestawy dyfrakcyjne, nawet takie, które nie były z różnych względów wykorzystane do badań, a powinny być zachowane.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze, ale także osoby poszukujące danych krystalograficznych.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać, przeglądać i pobierać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników. Rejestracja w repozytorium jest szybka i bezpłatna.

Funkcje wyróżniające repozytorium MX-RDR

 • możliwość automatycznego uzupełnienia części metadanych na podstawie nagłówków obrazów dyfrakcyjnych, informacji zawartych w bazie PDB, plików w formacie cif oraz XDS;
 • schemat metadanych krystalograficznych.

Pozostałe funkcje repozytorium

 • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją,
 • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
 • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
 • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
 • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
 • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
 • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?

Warunki korzystania z Macromolecular Xtallography Raw Data Repository (MX-RDR) opisane są w regulaminie repozytorium.

Repozytorium Otwartych Danych RepOD

Repozytorium Otwartych Danych RepOD to jedno z trzech repozytoriów stworzonych i uruchomionych w ramach projektu Dziedzinowe Repozytoria Otwartych Danych Badawczych. Obecna wersja serwisu zastąpiła wersję pilotażową, która działała od 2015 roku jako repozytorium dla tzw. małych danych, powstających w trakcie prac badawczych prowadzonych przez pojedynczych naukowców lub niewielkie zespoły naukowe. Obecnie repozytorium działa w oparciu o oprogramowanie Dataverse.

Do czego służy repozytorium?
Jako repozytorium ogólnego przeznaczenia służy do otwartego udostępniania wszystkich typów danych badawczych wytworzonych, zebranych lub opisanych na potrzeby działalności naukowej.

Kto może korzystać z repozytorium?
Korzystanie z repozytorium jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Z repozytorium korzystać mogą naukowcy chcący udostępnić dane badawcze, ale także osoby poszukujące danych: dziennikarze, pracownicy administracji publicznej i organizacji pozarządowych, przedsiębiorcy i wszyscy obywatele.

Jak korzystać z repozytorium?
Zasoby widoczne są na stronie i można je swobodnie przeszukiwać, przeglądać i pobierać bez zakładania konta. Deponowanie danych możliwe jest dla zarejestrowanych użytkowników.

Najważniejsze funkcje repozytorium:

 • zdeponowane dane otrzymują numer DOI (Digital Object Identifier), który zostaje wstępnie przypisany do zestawu podczas deponowania, jeszcze przed publikacją
 • deponujący ma możliwość ustawienia embargo (maksymalnie 36 miesięcy);
 • opcja wersjonowania umożliwia zdeponowanie kolejnych wersji zbioru, uwzględniających zmiany lub poprawki;
 • w metadanych można wskazać informacje na temat źródła finansowania: instytucji finansującej, programie grantowym, numerze grantu;
 • dane mogą zostać powiązane z innymi obiektami cyfrowymi: publikacjami bądź innymi zestawami danych, dla których wskazać można odpowiedni identyfikator;
 • dla poszczególnych plików w zbiorze danych wybrać można odpowiednie licencje i warunki użycia;
 • na stronie rekordu znajduje się sugerowana forma cytowania danych, można także pobrać dane bibliograficzne zbioru w formatach EndNote XML, RIS i BibTEX.

Gdzie szukać więcej informacji?
Warunki korzystania z Repozytorium Otwartych Danych RepOD opisane są w regulaminie repozytorium. Dodatkowe informacje na temat serwisu znaleźć można w witrynie informacyjnej.